ALETTA RANTTILA 2003.jpg
aletta kelt.jpg
aletta pun uus.jpg
ALETTA RANTTILA crop sininen.jpg

Ohjelma

Keskiviikko 1.12.

Tervetulokahvit aulassa 8.30 alkaen

 

Klo 9.00 AVAUS

 • Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso

 • Opetusministeri Li Andersson, videotervehdys

 • Musiikkiesitys Ivalon alakoulun pohjoissaamen luokan oppilaat/ ohjaaja Maarit Niittyvuopio

 • Konferenssi-info: ohjelma, keskustelut, järjestäytyminen, verkkosivut, illalliset, zoom-yhteydellä osallistuvat, tulkkaus

 • Loppudokumentti ja raportointi

Puheenjohtajat

 • Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto

 • Opetusneuvos Anna Mikander OKM

 

Sihteerit/ raportoijat

 • Marjo Vesalainen, OKM

 • Ulla Aikio-Puoskari, Saamelaiskäräjät

 • Ánne-Kirste Aikio, Saamelaiskäräjät

 • Marjaana Seppinen, OKM

Klo 9.40 - 10.20

YKSI KANSA – MONTA KIELTÄ, VALTIOTA JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ

– mitä merkitsee saamen kielten tulevaisuudelle?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

Keskustelu

 

Klo 10.30

SAAMELAISOPPILAAN KIELELLISET OIKEUDET KOULUSSA – aitoja mahdollisuuksia äidinkielen kehittämiselle ja menetetyn kielen takaisin oppimiselle?

Suomi: Anni Koivisto

Norja: Mikkel Eskil Mikkelsen

Ruotsi: Ulla-Karin Sarri (video)

Raportoijan kommentti: Saamelaisopetuksen kokonaisuus – koottavissa oleva palapeli? Ulla Aikio-Puoskari

 

Keskustelu

 

Klo 12-13 Lounas, Čaiju

 

Klo 13.00 Tervehdys,

Ruotsin opetusministeri Anna Ekström,

Norjan valtiosihteeri Oddmund Løkensgard Hoel (video)

 

Klo 13.15 UUSIA AVAUKSIA SAAMENKIELISTEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEEN

 

Ruotsi: Saamenkielisten opettajien koulutusta yhteistyössä Sámi allaskuvlan kanssa, Ylva Jannok Nutti

 

Norja: Saamenkielisten opettajien koulutuksen linjaukset Norjassa ja Sámi allaskuvla, Rauna Rahko-Ravantti

 

Suomi: Oulun yliopiston Ketterä korkeakoulu -hanke, Marja-Liisa Olthuis

 

Kommentti: Laura Arola

Raportoijan kommentti: Kelpoisuudet vertailussa, Marjo Vesalainen

 

Keskustelu

 

Klo 14.30 Kahvitauko

 

Klo 14.45 DIGITALISAATIO SAAMEN KIELTEN TULEVAISUUDEN RAKENTAJANA

 

Saamen kielten etäopetus Norjassa, Brita Oskal Eira

 

Saamen kielten etäopetus Ruotsissa, Laila Stenberg (etäyhteydellä)

 

Saamen kielten etäopetus Suomessa, Henna Aikio ja Satu Pieski

 

Vuosterávdnjái/ Vastavirtaan -digipelihanke, Kyösti Koskela

 

Digitalisaatio ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (etäyhteydellä)

 

Keskustelu

 

Klo 16.30 Päivän päätös

 

Klo 17-18 Opastettu kävelylenkki Jäniskoskelle ja takaisin, lähtö Hotelli Kultahovin edestä

 

Klo 19.00 Illalliset Hotelli Kultahovissa

Sámi musihkkaguovddáš/ Saamelainen musiikkikeskus tarjoaa:

Anna Morottaja livđe, Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd, Niillas Holmberg luohti

Program

Onsdag 1.12.

Välkomstkaffe i aulan fr.om. kl. 8.30

 

Kl. 9.00 ÖPPNING

 • Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso

 • Undervisningsminister Li Andersson, videohälsningar

 • Musikuppträdande, Ivalo lågstadiums sameklass, lärare Maarit Niittyvuopio

 • Information om konferensen: program, diskussioner, orgainsering, nätsidor, middag, deltagare via Zoom, tolkning

 • Slutdokument och rapportering

 

Ordförande

 • Sametingets 1. vice ordförande Anni Koivisto

 • Undervisningsråd Anna Mikander, undervisnings- och kulturministeriet

 

Sekreterare/ rapportörer

 • Marjo Vesalainen, undervisnings- och kulturministeriet

 • Ulla Aikio-Puoskari, Sametinget

 • Ánne-Kirste Aikio, Sametinget

 • Marjaana Seppinen, undervisnings- och kulturministeriet

 

Kl. 9.40 - 10.20

ETT FOLK – MÅNGA SPRÅK, STATER OCH UTBILDNINGSSYSTEM

– vad betyder det för de samiska språkens framtid?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

Diskussion

 

Kl. 10.30

DEN SAMISKA ELEVENS SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER I SKOLAN - äkta möjligheter för utveckling av modersmålet och att återta av ett förlorat språk?

 

Finland: Anni Koivisto

Norge: Mikkel Eskil Mikkelsen

Sverige: Ulla-Karin Sarri (video)

Rapportörens kommentar: Sameutbildningens helhet – ett pussel som går att lägga? Ulla Aikio-Puoskari

Diskussion

Kl. 12-13 Lunch, Čaiju

 

Kl. 13.00 En hälsning från

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström,

Norges statssekreterare Oddmund Løkensgard Hoel (video)

 

Kl. 13.15 NYA INITIATIV INOM LÄRARUTBILDNINGEN FÖR SAMISKTALANDE

 

Sverige: Utbildning av samiskspråkiga lärare i samarbete med Sámi allaskuvla, Ylva Jannok Nutti

 

Norge: Linjedragningar för utbildning för samiskspråkiga lärare i Norge och Sámi allaskuvla, Rauna Rahko-Ravantti

 

Finland: Uleåborgs universitets projekt Smidig högskola (Ketterä korkeakoulu), Marja-Liisa Olthuis

 

Kommentar: Laura Arola

Rapportörens kommentar: Behörigheter i jämförelse, Marjo Vesalainen

 

Diskussion

 

Kl. 14.30 Kaffepaus

 

Kl. 14.45 DIGITALISERING FÖR ATT BYGGA DE SAMISKA SPRÅKENS FRAMTID

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Norge, Brita Oskal Eira

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Sverige, Laila Stenberg (på distans)

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Finland, Henna Aikio och Satu Pieski

 

Den samiskspråkiga spelvärlden, Kyösti Koskela/ Deanuleagis sámástit - projektet

 

Digitalisering i yrkesutbildningen och vuxenutbildningen, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (på distans)

 

Diskussion

 

Kl. 16.30 Avslutning på dagen

 

Kl. 17-18 Guidad promenad till Jäniskoski och tillbaka, avgång från Hotell Kultahovi

 

Kl. 19.00 Middag i Hotell Kultahovi

Sámi musihkkaguovddáš/ Samiska musikcentret bjuder på:

Anna Morottaja livđe

Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd

Niillas Holmberg luohti

Prográmma

Gaskavahkku 1.12.

punainen nuoli uusi.png
nuoli keltainen.png
punainen nuoli uusi.png
nuoli keltainen.png

Buresboahtingáfestallan feaskkerlanjas 8.30 rájes

Dmu 9.00 RAHPAN

 • Sámedikki ságadoalli Tuomas
  Aslak Juuso

 • Oahpahusministtar Li Andersson, videodearvvahus

 • Musihkka, Avvila vuolleskuvlla davvisámegielat luohká oahppit/ bagadalli Maarit Niittyvuopio

 • Konferánsainfo: prográmma, ságastallamat, ortniiduvvan, fierbmesiiddut, eahketmállásat, oassálastin zoom-oktavuođain, dulkon

 • Loahppadokumeanta ja raporteren

Ságadoallit

 • Sámedikki 1. várreságadoalli Anni Koivisto

 • Oahpahusráđđi Anna Mikander OKM

 

Čállit / raporterejeaddjit

 • Marjo Vesalainen, OKM

 • Ulla Aikio-Puoskari, Sámediggi

 • Ánne-Kirste Aikio, Sámediggi

 • Marjaana Seppinen, OKM

Dmu 9.40 - 10.20

OKTA ÁLBMOT – MÁŊGGAT GIELAT, STÁHTAT JA SKUVLENVUOGÁDAGAT

– maid dat mearkkašit sámegielaid boahtteáigái?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

Ságastallan

 

Dmu 10.30

SÁMEOAHPPI GIELALAŠ VUOIGATVUOĐAT SKUVLLAS – duohta vejolašvuođat eatnigiela ovddideapmái ja manahuvvon giela ruovttoluotta oahppamii?

 

Suopma: Anni Koivisto

Norga: Mikkel Eskil Mikkelsen

Ruoŧŧa: Ulla-Karin Sarri (video)

Raporterejeaddji kommeanta: Sámeoahpahusa ollisvuohta – bihttáspeallu, man lea vejolaš čohkket? Ulla Aikio-Puoskari

 

Ságastallan

 

Dmu 12-13 Lunša, Čaiju

 

Dmu 13.00 Dearvvahus,

Ruoŧa oahpahusministtar Anna Ekström,

Norgga stáhtačálli Oddmund Løkensgard Hoel (video)

 

Dmu 13.15 OĐĐA BÁLGÁT SÁMEGIELAT OAHPAHEDDJIID SKUVLEJUPMÁI

 

Ruoŧŧa: Sámegielat oahpaheddjiid skuvlen ovttasbarggus Sámi allaskuvllain,

Ylva Jannok Nutti

 

Norga: Sámegielat oahpaheddjiid skuvlejumi linnjemat Norggas ja Sámi allaskuvla,

Rauna Rahko-Ravantti

 

Suopma: Oulu universitehta Njuovžilis allaskuvla/ Ketterä korkeakoulu -fidnu,

Marja-Liisa Olthuis

 

Kommeanta: Laura Arola

Raporterejeaddji kommeanta: Gelbbolašvuođat veardádallamis, Marjo Vesalainen

 

Ságastallan

 

Dmu 14.30 Gáffeboddu

 

Dmu 14.45 DIGITALISEREN HUKSEME SÁMEGIELAID BOAHTTEÁIGGI

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Norggas, Brita Oskal Eira

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Ruoŧas, Laila Stenberg (gáiddusoktavuođain)

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Suomas, Henna Aikio ja Satu Pieski

 

Vuosterávdnjái -digispeallofidnu, Kyösti Koskela

 

Digitaliseren ámmátlaš- ja rávesolbmuid skuvlejumis, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (gáiddusoktavuođain)

 

Ságastallan

 

Dmu 16.30 Beaivvi loahpaheapmi

 

Dmu 17-18 Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta, vuolgin Hotealla Kultahovi olggobealde

 

Dmu 19.00 Eahketmállásat Hotealla Kultahovis

Sámi musihkkaguovddáš fállá:

Anna Morottaja livđe, Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd, Niillas Holmberg luohti

play button eeva.png
play button eeva.png
ALETTA RANTTILA 2003.jpg
aletta kelt.jpg
aletta pun uus.jpg
ALETTA RANTTILA crop sininen.jpg

Torstai 2.12.

Klo 7-8 Opastettu aamulenkki Jäniskoskelle ja takaisin, lähtö hotelli Kultahovin edestä

 

Klo 9 – 10.15 SAAMELAISOPETUSTA TUKEVA RAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

- taiteilua valtioiden välillä vai luontevaa arkipäivää?

 

Paneelikeskustelu,  Ánne-Kirste Aikion johtamana

 • Koltansaamen mahdollisuudet kolmessa kotimaassaan, Mari Gauriloff

 • Yhteistyötä Tenonlaaksossa, Laura Arola

 • Rájáhis sámeoahpahus/ Rajaton saamelaisopetus -työryhmä, Ylva Jannok Nutti

 • Kokemuksia Saamenmaalta, Aslak Holmberg

 

Klo 10.20-11 SAAMELAISTIETO KAIKILLE YHTEISESSÄ OPETUKSESSA

- saamelaiset opetuksen marginaalissa?

 

Videohaastattelu (10 min): Tuuli Miettunen kertoo opetus- ja kulttuuriministeriölle valmistamastaan selvityksestä (2020:29) suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulun oppikirjojen sisältämästä saamelaistiedosta (Suomessa).

 

Ruotsi: Saamelaisia koskevat sisällöt kansallisissa opetussuunnitelmissa – Nermina Wikström

 

Norja: Saamelaisia koskevat sisällöt kansallisessa opetussuunnitelmassa – Brita Oskal Eira

 

Keskustelu

 

Klo 11.00 Miten jatkamme yhteistyötä? Paneelikeskustelu

 • Kirsi Lindroos, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomi

 • Tuomas Aslak Juuso, Suomen Saamelaiskäräjät

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norjan Saamelaiskäräjät

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

 

Loppudokumentin hyväksyminen
 

Klo 11.45 Päätös

Lounas kahvila Čaijussa

Kuljetus lentokentälle Sajoksen edestä lähtee klo 12.10.

Hyvää kotimatkaa!

Torsdag 2.12.

Kl. 7-8 Guidad morgonpromenad till Jäniskoski och tillbaka, avgång från hotell Kultahovi

Kl. 9-10.15 GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE SOM STÖD FÖR SAMEUNDERVISNINGEN

- en konstform mellan staterna eller en naturlig vardag?

Paneldiskussion,  Ánne-Kirste Aikio leder

 • Möjligheter i tre hemland för skoltsamiska, Mari Gauriloff

 • Samarbete i Tana älvdal, Laura Arola

 • Gränslös samisk utbildning -arbetsgruppen, Ylva Jannok Nutti

 • Erfarenheter från Sápmi, Aslak Holmberg

 

Kl. 10.20-11 INNEHÅLL OM SAMER I DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA UNDERVISNINGEN.

- samerna i undervisningens marginal?

Videointervju (10 min): Tuuli Miettunen berättar om en utredning gjord till undervsnings- och kulturministeriet (2020:29) om kunskap om samerna i läromedel i den grundläggande utbildningen på finska och svenska i Finland.

Sverige: Innehåll gällande samer i de nationella läroplanerna, Nermina Wikström

Norge: Innehåll gällande samer i den nationella läroplanen – Brita Oskal Eira

Diskussion

 

Kl. 11.00 Hur fortsätter vi samarbetet? Paneldiskussion

 • Kirsi Lindroos, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

 • Tuomas Aslak Juuso, Finlands Sameting

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norges Sameting

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

Godkännande av slutdokumentet

Kl. 11.45 Avslutning

Lunch i cafe Čaiju

Transport till flygplatsen från Sajos avgår kl.12.10.

Ha en bra hemresa!

Duorastat 2.12.

Dmu 7-8 Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta

 

Dmu 9-10 DAVVIRIIKKALAŠ OVTTASBARGU SÁMEOAHPAHUSA DOARJJAN

- balanseren stáhtaid gaskkas vai lunddolaš árgabeaivi?

Panelaságastallama jođiha Ánne-Kirste Aikio

 • Nuortalašgiela vejolašvuođat golmma ruovtturiikkastis, Mari Gauriloff

 • Ovttasbargu Deanuleagis, Laura Arola

 • Rájáhis sámeoahpahus -bargojoavku, Ylva Jannok Nutti

 • Vásihusat Sámis, Áslat Holmberg

 

Dmu 10.20-11 SÁMEDIEHTU BUOHKAIDE OKTASAŠ OAHPAHUSAS

- sámit oahpahusa marginálas?

 

Videojearahallan (10 min): Tuuli Miettunen muitala čielggadeamistis, man son ráhkadii oahpahus- ja kulturministeriijai (2020:29) vuođđooahpahusa suoma- ja ruoŧagielat oahppogirjjiid sisttisdoallan sámedieđuin (Suomas).

 

Ruoŧŧa: Sámiide guoski sisdoalut našuvnnalaš oahppoplánain, Nermina Wikström

 

Norga: Sámiide guoski sisdoalut našuvnnalaš oahppoplánas – Brita Oskal Eira

 

Ságastallan

 

Dmu 11.00 Mo joatkit ovttasbarggu? Panelaságastallan

 • Kirsi Lindroos, Oahpahus- ja kulturministeriija, Suopma

 • Tuomas Aslak Juuso, Suoma Sámediggi

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norgga Sámediggi

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

Loahppadokumeantta dohkkeheapmi

Dmu 11.45 Loahpaheapmi

Lunša kafea Čaijus

Biilasáhttu girdingieddái Sajosa šiljus vuolgá dmu 12.10

Buorre mátki ruoktot!

play button eeva.png
nuoli keltainen.png
punainen nuoli uusi.png