top of page
ALETTA RANTTILA 2003.jpg
aletta kelt.jpg
aletta pun uus.jpg
ALETTA RANTTILA crop sininen.jpg

Ohjelma

Keskiviikko 1.12.

Tervetulokahvit aulassa 8.30 alkaen

 

Klo 9.00 AVAUS

 • Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso video

 • Opetusministeri Li Andersson, videotervehdys video

 • Musiikkiesitys Ivalon alakoulun pohjoissaamen luokan oppilaat/ ohjaaja Maarit Niittyvuopio

 • Konferenssi-info: ohjelma, keskustelut, järjestäytyminen, verkkosivut, illalliset, zoom-yhteydellä osallistuvat, tulkkaus

 • Loppudokumentti ja raportointi

Puheenjohtajat

 • Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto

 • Opetusneuvos Anna Mikander OKM

 

Sihteerit/ raportoijat

 • Marjo Vesalainen, OKM

 • Ulla Aikio-Puoskari, Saamelaiskäräjät

 • Ánne-Kirste Aikio, Saamelaiskäräjät

 • Marjaana Seppinen, OKM

Klo 9.40 - 10.20

YKSI KANSA – MONTA KIELTÄ, VALTIOTA JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ

– mitä merkitsee saamen kielten tulevaisuudelle?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla video

 

Keskustelu

 

Klo 10.30

SAAMELAISOPPILAAN KIELELLISET OIKEUDET KOULUSSA – aitoja mahdollisuuksia äidinkielen kehittämiselle ja menetetyn kielen takaisin oppimiselle?

Suomi: Anni Koivisto video

Norja: Mikkel Eskil Mikkelsen video

Ruotsi: Ulla-Karin Sarri video

Raportoijan kommentti: Saamelaisopetuksen kokonaisuus – koottavissa oleva palapeli? Ulla Aikio-Puoskari video

 

Keskustelu

 

Klo 12-13 Lounas, Čaiju

 

Klo 13.00 Tervehdys,

Ruotsin opetusministeri Anna Ekström video

Norjan valtiosihteeri Oddmund Løkensgard Hoel  video

 

Klo 13.15 UUSIA AVAUKSIA SAAMENKIELISTEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEEN

 

Ruotsi: Saamenkielisten opettajien koulutusta yhteistyössä Sámi allaskuvlan kanssa, Ylva Jannok Nutti video

 

Norja: Saamenkielisten opettajien koulutuksen linjaukset Norjassa ja Sámi allaskuvla, Rauna Rahko-Ravantti video

 

Suomi: Oulun yliopiston Ketterä korkeakoulu -hanke, Marja-Liisa Olthuis video

 

Kommentti: Laura Arola video

Raportoijan kommentti: Kelpoisuudet vertailussa, Marjo Vesalainen video

 

Keskustelu

 

Klo 14.30 Kahvitauko

 

Klo 14.45 DIGITALISAATIO SAAMEN KIELTEN TULEVAISUUDEN RAKENTAJANA

 

Saamen kielten etäopetus Norjassa, Brita Oskal Eira video

 

Saamen kielten etäopetus Ruotsissa, Laila Stenberg (etäyhteydellä) video

 

Saamen kielten etäopetus Suomessa, Henna Aikio, Satu Pieski ja Anni-Sofia Niittyvuopio video

 

Vuosterávdnjái/ Vastavirtaan -digipelihanke, Kyösti Koskela video

 

Digitalisaatio ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (etäyhteydellä) video

 

Keskustelu

 

Klo 16.30 Päivän päätös

 

Klo 17-18 Opastettu kävelylenkki Jäniskoskelle ja takaisin, lähtö Hotelli Kultahovin edestä

 

Klo 19.00 Illalliset Hotelli Kultahovissa

Sámi musihkkaguovddáš/ Saamelainen musiikkikeskus tarjoaa:

Anna Morottaja livđe, Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd, Niillas Holmberg luohti

Program

Onsdag 1.12.

Välkomstkaffe i aulan fr.om. kl. 8.30

 

Kl. 9.00 ÖPPNING

 • Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso video

 • Undervisningsminister Li Andersson, videohälsningar video

 • Musikuppträdande, Ivalo lågstadiums sameklass, lärare Maarit Niittyvuopio

 • Information om konferensen: program, diskussioner, orgainsering, nätsidor, middag, deltagare via Zoom, tolkning

 • Slutdokument och rapportering

 

Ordförande

 • Sametingets 1. vice ordförande Anni Koivisto

 • Undervisningsråd Anna Mikander, undervisnings- och kulturministeriet

 

Sekreterare/ rapportörer

 • Marjo Vesalainen, undervisnings- och kulturministeriet

 • Ulla Aikio-Puoskari, Sametinget

 • Ánne-Kirste Aikio, Sametinget

 • Marjaana Seppinen, undervisnings- och kulturministeriet

 

Kl. 9.40 - 10.20

ETT FOLK – MÅNGA SPRÅK, STATER OCH UTBILDNINGSSYSTEM

– vad betyder det för de samiska språkens framtid?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla video

 

Diskussion

 

Kl. 10.30

DEN SAMISKA ELEVENS SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER I SKOLAN - äkta möjligheter för utveckling av modersmålet och att återta av ett förlorat språk?

 

Finland: Anni Koivisto video

Norge: Mikkel Eskil Mikkelsen video

Sverige: Ulla-Karin Sarri (video) video

Rapportörens kommentar: Sameutbildningens helhet – ett pussel som går att lägga? Ulla Aikio-Puoskari video

Diskussion

Kl. 12-13 Lunch, Čaiju

 

Kl. 13.00 En hälsning från

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström video

Norges statssekreterare Oddmund Løkensgard Hoel video

 

Kl. 13.15 NYA INITIATIV INOM LÄRARUTBILDNINGEN FÖR SAMISKTALANDE

 

Sverige: Utbildning av samiskspråkiga lärare i samarbete med Sámi allaskuvla, Ylva Jannok Nutti video

 

Norge: Linjedragningar för utbildning för samiskspråkiga lärare i Norge och Sámi allaskuvla, Rauna Rahko-Ravantti video

 

Finland: Uleåborgs universitets projekt Smidig högskola (Ketterä korkeakoulu), Marja-Liisa Olthuis video

 

Kommentar: Laura Arola video

Rapportörens kommentar: Behörigheter i jämförelse, Marjo Vesalainen video

 

Diskussion

 

Kl. 14.30 Kaffepaus

 

Kl. 14.45 DIGITALISERING FÖR ATT BYGGA DE SAMISKA SPRÅKENS FRAMTID

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Norge, Brita Oskal Eira video

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Sverige, Laila Stenberg (på distans) video

 

Fjärrundervisning i de samiska språken i Finland, Henna Aikio, Satu Pieski ja Anni-Sofia Niittyvuopio video

 

Den samiskspråkiga spelvärlden, Kyösti Koskela/ Deanuleagis sámástit - projektet video

 

Digitalisering i yrkesutbildningen och vuxenutbildningen, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (på distans) video

 

Diskussion

 

Kl. 16.30 Avslutning på dagen

 

Kl. 17-18 Guidad promenad till Jäniskoski och tillbaka, avgång från Hotell Kultahovi

 

Kl. 19.00 Middag i Hotell Kultahovi

Sámi musihkkaguovddáš/ Samiska musikcentret bjuder på:

Anna Morottaja livđe

Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd

Niillas Holmberg luohti

Prográmma

Gaskavahkku 1.12.

Buresboahtingáfestallan feaskkerlanjas 8.30 rájes

Dmu 9.00 RAHPAN

 • Sámedikki ságadoalli Tuomas
  Aslak Juuso video

 • Oahpahusministtar Li Andersson, videodearvvahus  video

 • Musihkka, Avvila vuolleskuvlla davvisámegielat luohká oahppit/ bagadalli Maarit Niittyvuopio

 • Konferánsainfo: prográmma, ságastallamat, ortniiduvvan, fierbmesiiddut, eahketmállásat, oassálastin zoom-oktavuođain, dulkon

 • Loahppadokumeanta ja raporteren

Ságadoallit

 • Sámedikki 1. várreságadoalli Anni Koivisto 

 • Oahpahusráđđi Anna Mikander OKM

 

Čállit / raporterejeaddjit

 • Marjo Vesalainen, OKM

 • Ulla Aikio-Puoskari, Sámediggi

 • Ánne-Kirste Aikio, Sámediggi

 • Marjaana Seppinen, OKM

Dmu 9.40 - 10.20

OKTA ÁLBMOT – MÁŊGGAT GIELAT, STÁHTAT JA SKUVLENVUOGÁDAGAT

– maid dat mearkkašit sámegielaid boahtteáigái?

Ánte Aikio, Sámi allaskuvla video

 

Ságastallan

 

Dmu 10.30

SÁMEOAHPPI GIELALAŠ VUOIGATVUOĐAT SKUVLLAS – duohta vejolašvuođat eatnigiela ovddideapmái ja manahuvvon giela ruovttoluotta oahppamii?

 

Suopma: Anni Koivisto video

Norga: Mikkel Eskil Mikkelsen video

Ruoŧŧa: Ulla-Karin Sarri (video) video

Raporterejeaddji kommeanta: Sámeoahpahusa ollisvuohta – bihttáspeallu, man lea vejolaš čohkket? Ulla Aikio-Puoskari video

 

Ságastallan

 

Dmu 12-13 Lunša, Čaiju

 

Dmu 13.00 Dearvvahus,

Ruoŧa oahpahusministtar Anna Ekström video

Norgga stáhtačálli Oddmund Løkensgard Hoel video

 

Dmu 13.15 OĐĐA BÁLGÁT SÁMEGIELAT OAHPAHEDDJIID SKUVLEJUPMÁI

 

Ruoŧŧa: Sámegielat oahpaheddjiid skuvlen ovttasbarggus Sámi allaskuvllain,

Ylva Jannok Nutti video

 

Norga: Sámegielat oahpaheddjiid skuvlejumi linnjemat Norggas ja Sámi allaskuvla,

Rauna Rahko-Ravantti video

 

Suopma: Oulu universitehta Njuovžilis allaskuvla/ Ketterä korkeakoulu -fidnu,

Marja-Liisa Olthuis video

 

Kommeanta: Laura Arola video

Raporterejeaddji kommeanta: Gelbbolašvuođat veardádallamis, Marjo Vesalainen video

 

Ságastallan

 

Dmu 14.30 Gáffeboddu

 

Dmu 14.45 DIGITALISEREN HUKSEME SÁMEGIELAID BOAHTTEÁIGGI

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Norggas, Brita Oskal Eira video

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Ruoŧas, Laila Stenberg (gáiddusoktavuođain) video

 

Sámegielaid gáiddusoahpahus Suomas, Henna Aikio, Satu Pieski ja Anni-Sofia Niittyvuopio video

 

Vuosterávdnjái -digispeallofidnu, Kyösti Koskela video

 

Digitaliseren ámmátlaš- ja rávesolbmuid skuvlejumis, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (gáiddusoktavuođain) video

 

Ságastallan

 

Dmu 16.30 Beaivvi loahpaheapmi

 

Dmu 17-18 Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta, vuolgin Hotealla Kultahovi olggobealde

 

Dmu 19.00 Eahketmállásat Hotealla Kultahovis

Sámi musihkkaguovddáš fállá:

Anna Morottaja livđe, Hanna-Maaria Kiprianoff leu´dd, Niillas Holmberg luohti

ALETTA RANTTILA 2003.jpg
aletta kelt.jpg
aletta pun uus.jpg
ALETTA RANTTILA crop sininen.jpg

Torstai 2.12.

Klo 7-8 Opastettu aamulenkki Jäniskoskelle ja takaisin, lähtö hotelli Kultahovin edestä

 

Klo 9 – 10.15 SAAMELAISOPETUSTA TUKEVA RAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

- taiteilua valtioiden välillä vai luontevaa arkipäivää?

 

Paneelikeskustelu,  Ánne-Kirste Aikion johtamana video

 • Koltansaamen mahdollisuudet kolmessa kotimaassaan, Mari Gauriloff

 • Yhteistyötä Tenonlaaksossa, Laura Arola

 • Rájáhis sámeoahpahus/ Rajaton saamelaisopetus -työryhmä, Ylva Jannok Nutti

 • Kokemuksia Saamenmaalta, Aslak Holmberg

 

Klo 10.20-11 SAAMELAISTIETO KAIKILLE YHTEISESSÄ OPETUKSESSA

- saamelaiset opetuksen marginaalissa?

 

Videohaastattelu (10 min): Tuuli Miettunen kertoo opetus- ja kulttuuriministeriölle valmistamastaan selvityksestä (2020:29) suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulun oppikirjojen sisältämästä saamelaistiedosta (Suomessa). video

 

Ruotsi: Saamelaisia koskevat sisällöt kansallisissa opetussuunnitelmissa – Nermina Wikström video

 

Norja: Saamelaisia koskevat sisällöt kansallisessa opetussuunnitelmassa – Brita Oskal Eira video

 

Keskustelu

 

Klo 11.00 Miten jatkamme yhteistyötä? Paneelikeskustelu video

 • Kirsi Lindroos, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomi

 • Tuomas Aslak Juuso, Suomen Saamelaiskäräjät

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norjan Saamelaiskäräjät

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

 

Loppudokumentin hyväksyminen video

Klo 11.45 Päätös

Lounas kahvila Čaijussa

Kuljetus lentokentälle Sajoksen edestä lähtee klo 12.10.

Hyvää kotimatkaa!

Torsdag 2.12.

Kl. 7-8 Guidad morgonpromenad till Jäniskoski och tillbaka, avgång från hotell Kultahovi

Kl. 9-10.15 GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE SOM STÖD FÖR SAMEUNDERVISNINGEN

- en konstform mellan staterna eller en naturlig vardag?

Paneldiskussion,  Ánne-Kirste Aikio leder video

 • Möjligheter i tre hemland för skoltsamiska, Mari Gauriloff

 • Samarbete i Tana älvdal, Laura Arola

 • Gränslös samisk utbildning -arbetsgruppen, Ylva Jannok Nutti

 • Erfarenheter från Sápmi, Aslak Holmberg

 

Kl. 10.20-11 INNEHÅLL OM SAMER I DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA UNDERVISNINGEN.

- samerna i undervisningens marginal?

Videointervju (10 min): Tuuli Miettunen berättar om en utredning gjord till undervsnings- och kulturministeriet (2020:29) om kunskap om samerna i läromedel i den grundläggande utbildningen på finska och svenska i Finland. video

Sverige: Innehåll gällande samer i de nationella läroplanerna, Nermina Wikström video

Norge: Innehåll gällande samer i den nationella läroplanen – Brita Oskal Eira video

Diskussion

 

Kl. 11.00 Hur fortsätter vi samarbetet? Paneldiskussion video

 • Kirsi Lindroos, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

 • Tuomas Aslak Juuso, Finlands Sameting

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norges Sameting

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

Godkännande av slutdokumentet video

Kl. 11.45 Avslutning

Lunch i cafe Čaiju

Transport till flygplatsen från Sajos avgår kl.12.10.

Ha en bra hemresa!

Duorastat 2.12.

Dmu 7-8 Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta

 

Dmu 9-10 DAVVIRIIKKALAŠ OVTTASBARGU SÁMEOAHPAHUSA DOARJJAN

- balanseren stáhtaid gaskkas vai lunddolaš árgabeaivi?

Panelaságastallama jođiha Ánne-Kirste Aikio video

 • Nuortalašgiela vejolašvuođat golmma ruovtturiikkastis, Mari Gauriloff

 • Ovttasbargu Deanuleagis, Laura Arola

 • Rájáhis sámeoahpahus -bargojoavku, Ylva Jannok Nutti

 • Vásihusat Sámis, Áslat Holmberg

 

Dmu 10.20-11 SÁMEDIEHTU BUOHKAIDE OKTASAŠ OAHPAHUSAS

- sámit oahpahusa marginálas?

 

Videojearahallan (10 min): Tuuli Miettunen muitala čielggadeamistis, man son ráhkadii oahpahus- ja kulturministeriijai (2020:29) vuođđooahpahusa suoma- ja ruoŧagielat oahppogirjjiid sisttisdoallan sámedieđuin (Suomas). video

 

Ruoŧŧa: Sámiide guoski sisdoalut našuvnnalaš oahppoplánain, Nermina Wikström video

 

Norga: Sámiide guoski sisdoalut našuvnnalaš oahppoplánas – Brita Oskal Eira video

 

Ságastallan

 

Dmu 11.00 Mo joatkit ovttasbarggu? Panelaságastallan video

 • Kirsi Lindroos, Oahpahus- ja kulturministeriija, Suopma

 • Tuomas Aslak Juuso, Suoma Sámediggi

 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Norgga Sámediggi

 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

Loahppadokumeantta dohkkeheapmi video

Dmu 11.45 Loahpaheapmi

Lunša kafea Čaijus

Biilasáhttu girdingieddái Sajosa šiljus vuolgá dmu 12.10

Buorre mátki ruoktot!

play button eeva.png
nuoli keltainen.png
punainen nuoli uusi.png
bottom of page