top of page

LÁHKAÁSAHEAPMI

LAINSÄÄDÄNTÖ

LAGSTIFNING

Suopma – Suomi – Finland

 • (13.7.2018/540) Varhaiskasvatuslaki

        https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 • Lag om småbarnspedagogikk

       https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540

 • (17.7.1995/974) Laki saamelaiskäräjistä

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974

 • (17.7.1995/974) Sametingslag

        https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950974

 • (21.8.1998/628) Perusopetuslaki

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

 • (21.8.1998/628) Lag om grundläggande utbildning

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

 • (21.8.1998/629) Lukiolaki

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

 

 • (21.8.1998/629) Gymnasielag

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714

 • (21.8.1998/630) Laki ammatillisesta koulutuksesta

       https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

 • (21.8.1998/630) Lag om yrkesutbildning

       https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531

 • (11.6.1999/731) Suomen perustuslaki

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 • (11.6.1999/731) Finlands grundlag

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

 • (6.6.2003/423) Kielilaki

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423

 • (6.6.2003/423) Språklag

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20031086

 • (29.12.2009/1705) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705

 • (29.12.2009/1705) Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091705

 • (9.4.2010/252) Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

       https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100252

 • (9.4.2010/252) Lag om Sameområdets utbildningscentral

       https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20100252

Norga – Norja – Norge

 

 

 

 

 

Oahpahusvuoigatvuođat visot sámi ohppiin, Brita Oskal Eira 22.11.2021

Sámedikki meannudeapmi 2014, ášši BF0L, 002/14, DC 020/14

Ruoŧŧa – Ruotsi – Sverige

 • (2010:800) Skollag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Lärare och förskollärare
Vilka som får undervisa i skolväsendet
13 §   Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

 • (1974:152) Regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

 

 • (1992:1433) Sametingslag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sametingslag-19921433_sfs-1992-1433

 

 • (2009:600) Språklag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

 

 • (2009:724) Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724

 

 • (2010:21) Förordning om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201021-om-statsbidrag-for-insatser_sfs-2010-21

bottom of page